Vedtægter

FAIR STATSBORGERSKAB!

(sidst ændret marts 2023)


§1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er “Fair Statsborgerskab!” (herefter foreningen).
Stk. 2 Foreningen har hjemsted i København. Foreningens virke er landsdækkende.
Stk. 3 Foreningen er en selvejende, almennyttig forening.

§2 Formål og aktiviteter
Stk. 1 Foreningen arbejder for redelighed og retfærdighed inden for statsborgerskabsområdet. Stk. 2 Foreningens formål er:
Pkt. 1 at opnå reelle og rimelige regler, herunder en rimelig sagsbehandlingstid for alle, der ønsker dansk statsborgerskab
Pkt. 2 at være et forum for berørte og fagligt interesserede
Pkt. 3 at koordinere, støtte og inspirere til frivillig, vejledende indsats
Pkt. 4 at etablere et samarbejde med relevante myndigheder, særlig med henblik på informationsudveksling omkring administrativ praksis og faldgruber
Pkt. 5 at bidrage oplysende og positivt til den offentlige debat på området ved
a. at organisere og deltage i arrangementer, hvor politikere, samfundsdebattører og almindelige borgere mødes for at lytte til hinanden og indgå i en dialog
b. at deltage i den offentlige debat for at belyse konsekvenserne af lovgivningen og den administrative del af sagsbehandlingen
Pkt. 6 at arbejde for øget retssikkerhed med særlig fokus på internationale konventioner og menneskerettigheder
Stk. 3 Foreningens formål realiseres ved:
Pkt. 1 at vejlede borgere som er interesseret i at søge dansk statsborgerskab, hvordan man opfylder krav og udfylder ansøgningsskema(er)
Pkt. 2 at oprette en gruppe af frivillige til at foretage vejledning
Pkt. 3 at igangsætte andre aktiviteter
Stk. 4 Foreningen tilstræber et samarbejde med andre rådgivningscentre eller foreninger med beslægtede formål og foreningen tilstræber et konstruktivt samarbejde med myndighederne på området.
Stk. 5 Foreningen er uafhængig af religiøse, partipolitiske og kommercielle interesser.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Medlemmer
Pkt. 1 Alle der kan tilslutte sig foreningens formål jf. § 2 kan melde sig ind som medlem i foreningen.
Foreninger og virksomheder med lignende formål må også gerne være medlem, dog uden stemmeret og uden mulighed for at blive valgt til bestyrelsen.
Pkt. 2 Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Bestyrelsen fastsætter efter behov nærmere retningslinjer for restancer. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningen og træder i kraft med udgangen af den betalte kontingentperiode.
Stk. 2 Kontingent
Pkt. 1 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Pkt. 2 Kontingent for unge under 22 år udgør 50% af det på generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Pkt. 3 Medlemmer kan frivilligt bidrage yderligere økonomisk til foreningens arbejde.
Stk. 3 Opbevaring af Personlige Oplysninger
Alle medlemmers personlige oplysninger opbevares i overensstemmelse med datasikkerhedsloven. (GDPR: Se bilag #1 om foreningens datapolitik.)
Stk. 4 Eksklusion
Hvis bestyrelsen skønner at et medlem modvirker foreningens formål, kan vedkommende blive ekskluderet. Det kræver 2/3 flertal i bestyrelsen at træffe en afgørelse om eksklusion.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer, med undtagelsen af vedtægtsændringer eller beslutningen om at lukke foreningen. (Se § 8 Opløsning/Lukning)
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Stk. 2 Indkaldelse
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes pr. mail senest 3 uger før afholdelse med henvisning til, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 Dagsorden Til Generalforsamling
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab/ årsrapport
4. Fremlæggelse af forslag til budget for det kommende år
5. Status på medlemskab og fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og evt. suppleant
9. Eventuelt.
Stk. 4 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer anmoder skriftligt herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel hvor dagsorden udsendes. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter anmodningen.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 7 medlemmer, og op til 4 suppleanter.
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en forperson/-kvinde/-mand, næstforperson/ -kvinde/-mand og kasserer.
Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer, Suppleanter og Revisor vælges for et år ad gangen. Forslag til kandidater må gerne oplyses til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamling. Dog kan medlemmer stille op til valg på generalforsamlingen.
Det er et krav at kandidater til bestyrelsen har været medlem af foreningen i mindst 4 måneder
Stk. 4 Bestyrelsen varetager den overordnede koordinering af foreningens aktiviteter og kan nedsætte brugerråd, udvalg eller arbejdsgrupper.
Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin egen forretningsorden.
Stk. 6 Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder suppleanten med det højeste antal stemmer.
Stk. 7 Er der ikke suppleanter, kan bestyrelsen supplere sig selv blandt medlemmerne indtil næste generalforsamling.

§ 6 Administration og Økonomi
Stk. 1 Tegningsret Og Hæftelse. Foreningen tegnes af kassereren samt ét andet medlem af bestyrelsen i fællesskab.

Stk. 2 Der føres beslutningsreferat for generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Stk. 3 Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Årsregnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Stk. 4 Bestyrelsen administrerer og kontrollerer foreningens økonomi.
Stk. 5 Bestyrelsen kan uddelegere fuldmagt til ét eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 6 Medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de foreningen påhvilende forpligtelser, bortset fra ansvar, der måtte følge af dansk rets almindelige regler.

§ 7 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer vedtages ved en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

§ 8 Opløsning / Lukning af foreningen
Stk. 1 Foreningen opløses, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.
Stk. 2 I tilfælde af opløsning, tilfalder eventuel formue til et eller flere formålsbeslægtede samfunds- /menneskerettigheds støttende grupper, foreninger eller organisationer. I mangel af enighed blandt de resterende medlemmer, træffes den endelige beslutning om fordeling af resterende midler af bestyrelsen. Ingen af de resterende midler indsamlet f.eks. ved kontingent eller andre aktiviteter i foreningen kan føres tilbage til foreningens medlemmer.