Links

NY REGLER OM DANSK INDFØDSRET – JUNI 2021

Cirkulæreskrivelsen om naturalisation, CIS nr 9461 af 17/06/2021
De nye retningslinjer (cirkulæreskrivelsen om naturalisation, CIS nr 9461af 17/06/2021) er offentliggjort i juni 2021.
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9461

NY REGLER OM DANSK INDFØDSRET – MAJ 2021

Cirkulæreskrivelsen om naturalisation, CIS nr 9298 af 06/05/2021
De retningslinjer (cirkulæreskrivelsen om naturalisation, CIS nr 9298 af 06/05/2021) er offentliggjort i maj 2021.
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9298

NY AFTALE – APRIL 2021

Ny Aftale om dansk indfødsret
Der er den 20. april 2021 indgået en ny aftale om dansk indfødsret. Det kan få betydning for behandlingen af ansøgninger. Læs mere om aftalen på UIM hjemmeside.
https://uim.dk/nyhedsarkiv/2021/april/bred-aftale-udelukker-kriminelle-fra-at-faa-dansk-statsborgerskab/

LOVFORSLAG

Oktober 2021
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l56/20211_l56_som_fremsat.htm

April 2021
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L227/som_fremsat.htm

Lov om indfødsrets meddelelse, LOV nr 1158 af 08/06/2021
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1158

NUVÆRENDE BETINGELSER

Betingelserne (UIM)
For at få dansk statsborgerskab skal man opfylde en række betingelser, fx vedrørende selvforsørgelse, ophold i Danmark, danskkundskaber og viden om Danmark.
Betingelser for udenlandske statsborgere: https://uim.dk/arbejdsomraader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere/betingelser/
Tidligere dansk statsborgere: https://uim.dk/arbejdsomraader/statsborgerskab/tidligere-danske-statsborgere/
Nordiske statsborgere: https://uim.dk/arbejdsomraader/statsborgerskab/nordiske-statsborgere/
Dansksindede sydslesvigere: https://uim.dk/arbejdsomraader/statsborgerskab/dansksindede-sydslesvigere/

INDFØDSRETSPRØVEN

Fakta om Indfødsretsprøven
Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ved at have bestået ‘Indfødsretsprøven af 2021’.
https://www.integrationsviden.dk/skole-uddannelse/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/indfodsretsproven/fakta-om-indfodsretsproven/fakta-om-indfodsretsproven
https://uim.dk/arbejdsomraader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere/betingelser/indfoedsretsproeven-af-2021/
https://siri.dk/integration/danskundervisning-og-proever-for-udlaendinge/
Information til Prøvedeltagere
Vejledning til forberedelse, tilmelding, og deltagelse i indfødsretsprøven
https://www.integrationsviden.dk/skole-uddannelse/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/indfodsretsproven/information-til-provedeltagere/information-til-provedeltagere

Læremateriale til Indfødsretsprøven (pdf)
https://www.integrationsviden.dk/filer-til-danskomradet/prover/indfodsretsproven/laeremateriale-til-indfoedsretsproeven.pdf
Lydversion af læremateriale til Indfødsretsprøven (mp3)
Hvert kapitel fra lærematerialet kan downloades som en mp3 fil fra UIMs hjemmeside
https://www.integrationsviden.dk/skole-uddannelse/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/indfodsretsproven/information-til-provedeltagere/information-til-provedeltagere
Afholdere af Indfødsretsprøven
https://www.integrationsviden.dk/skole-uddannelse/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/indfodsretsproven/afholdere-af-indfodsretsproven/afholdere-af-indfodsretsproven
Uofficiel hjælp til prøven

Danish Citizenship Test er en Facebook gruppe med quizzes og en flok af hjælpsom folk som har til formål at hjælp du består indfødsretsprøven.
https://www.facebook.com/groups/303205293731223

ANSØGNING

Vejledning til det digitale ansøgningsskemaet – udenlandske statsborgere
Læs gerne her før du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet for at undgå typiske forvirringer ved skemaet.
https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere/indgivelse-af-ansogningen/vejledning-til-det-digitale-ansogningsskema
Indgivelse af ansøgningen – udenlandske statsborgere
Her kan du læse yderligere information om hvem må bruge papirbaseret (som udgangspunkt skal alle anvender det digitale skema), nødvendige information om dokumenter, samt betalingen af gebyret.
https://uim.dk/arbejdsomraader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere/indgivelse-af-ansoegningen/
Ansøg om statsborgerskab (dansk indfødsret – ved lov)
Her kan du søge om dansk statsborgerskab ved naturalisation (dvs. ved lov). Ansøgningen bliver sendt til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som tager stilling til, om du er berettiget til dansk statsborgerskab.
https://statsborgerskab.nyidanmark.dk/login

Behandling af ansøgningen
Læs her om optagelse på et lovforslag og behandling,vedtagelse, ikrafttræden af lovforslaget om indfødsretsmeddelelse, samt den nuværende gennemsnitslige sagsbehandlingstid.
https://uim.dk/arbejdsomraader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere/behandling-af-ansoegningen/

HVOR KAN MAN HENTE NYTTIGE OPLYSNINGER

Vigtig Kontaktoplysninger
Udlændinge- og Integrationsministeriet: (Inkl. Indfødsretskontoret)
https://uim.dk/kontakt/

SIRI
https://siri.dk/kontakt/
Udlændingestyrelsen
https://us.dk/kontakt/
E-Boks
Alle kvitteringer, og brev fra UIM i forbindelsen med din ansøgning kommer i din e-boks. Og man kan “besvare” disse med vedhæftet filer og andre personfølsomme oplysninger på en sikker måde.
Her kan du også finde oplysninger om eks. sidste modtaget ydelser (advisering fra kommunen).
https://www.e-boks.com/danmark/da/log-paa/
Borger.dk
Borger.dk er din indgang til det offentlige – her finder du information og bruger selvbetjening. (Eks. Undersøger gæld til kommune, andre offentlige instanser, ydelser som kontanthjælp, boligstøtte osv.)
Her kan man også finde hvad der står af oplysninger på dig i CPR – Det Centrale Personregister
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=4b84f72e-c05c-4f5b-90e9-9be529c920ae
F.eks. datoen man først fik CPR nummer, som ofte passer sammen med den dato man først fik lovlig ophold i Danmark. Efter man har deltaget i grundlovsceremonien, er det også her man kan tjekke om status på statsborgerskab er blevet ændret.
Ny i Danmark
Her kan du finde din PersonID
https://nyidanmark.dk/

Gældsstyrelsen
Her kan du få overblik over din gæld og få oplysninger om hvordan man rekvirerer en oversigt.
https://www.gaeldst.dk/borger/overblik-over-din-gaeld/
Hertil kan man også læse “om gæld til inddrivelsen”https://www.gaeldst.dk/borger/om-gaeld-til-inddrivelse/
Skat
Her kan man få overblik over skat man måske mangler at betale eller gæld til skat.
https://www.skat.dk/

ØVRIGE LINKS

Folketinget
Her kan man finde information om det nuværende/næstkommende lovforslag om indfødsret, og dets behandling.
https://www.ft.dk/da/aktuelt/tema/indf%C3%B8dsret

IndfødsretsUdvalget
som træffer afgørelser i sager, der omhandler dispensation, kriminalitet, eller anden særlig forhold.
https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/ifu
Retsinformation
Når loven er blevet stadfæstet af Dronningen, kan man finde det her. Loven plejer at træde i kraft en uge efter stadfæstelsen.

Gældende regler

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret (Indfødsretsloven) (LOV nr. 2057 af 16. november 2021) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2057

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret) (LOV nr. 1496 af 23. december 2014)
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1496

Cirkulæreskrivelse om naturalisation (CIS nr. 9461 af 17. juni 2021)
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9461

Tidligere gældende cirkulæreskrivelse om naturalisation (CIS nr. 9535 af 2. juli 2018)
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9535

Brexit-Loven
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/264

Andre Foreninger og Organisationer

Andre foreninger og organisationer, som yder hjælp og rådgivning, eller beskæftiger sig med minoriteter og integration
Mino Danmark
SOS Racisme
RefugeesWelcome
Fisken
Den Frie Rådgivning
Brobyggerne.dk
Institut for Menneskerettigheder